LA GRANDESA DEL MÉS PETIT

Títol: LA GRANDESA DEL MÉS PETIT
Autor: JÚLIA GIMBERNAT MAYOL
Centre: MONTESSORI-PALAU
Premi: Accèssit
L'objectiu principal d'aquest treball ha estat oferir una introducció del món nanomèdic aplicat a l'oncologia a través d'una part experimental que estudia la viabilitat de les nanopartícules per a l'administració dirigida de fàrmacs.
A la part teòrica, es planteja un context de recerca biomèdica i farmacèutica, juntament amb la inversió econòmica, tan pública com privada, al nanomón.
La part pràctica descriu i analitza, des de la síntesi de nanopartícules, fins a la viabilitat cel·lular i la internalització d'aquestes a les cèl·lules canceroses HeLa.

Els resultats són:
1- Imatges crio-TEM i gràfics DLS que analitzen la la possibilitat de desenvolupar mètodes de síntesi reproduïbles a escala industrial. En concret, el mètode DELOS-SUSP és el més prometedor.
2- Fotografies amb microscopi de fluorescència de cèl·lules incubades amb 3 tipus de partícules (diferenciades segons la seva concentració en el medi extracel·lular i la seva polaritat) durant 24h. D'aquest experiment també n'he extret un diagrama de barres que n'evidència el baix grau de toxicitat.
3- Imatges en 3D obtingudes a partir del microscopi de fluorescència i video del moviment dels nanomotors en contacte amb urea. L'objectiu era comprovar la internalització de les micropartícules propulsades per enzims (nanorobots) pel microscopi de fluorescència en un cultiu cel·lular i observar-ne el moviment.
4- Imatge 3D de la internalització de nanopartícules pel microscopi electrònic de rastreig.
5- Entrevista a una empresa farmacèutica per avaluar l'impacte tecnològic d'aquests experiments.

En conjunt, els resultats d'aquest estudi posen de manifest el gran potencial de l'administració dirigida de fàrmacs per transportar qualsevol tipus de medicament depenent del càncer en qüestió. La base del treball és el coneixement que, actualment, el 99% dels fàrmacs no arriben al lloc d'interès pel tractament d'aquestes malalties, causant efectes secundaris molt nocius. L'alternativa que es planteja amb aquest treball és més efectiva i viable industrialment (segons els primers experiments en aquest camp). El que cal ara, és treball en equip, tant en el món de la investigació, com en el món de l'empresa.