EL CÀNCER DE PULMÓ: estudi estadístic d’una mostra de pacients i anatomia patològica

EL CÀNCER DE PULMÓ: estudi estadístic d’una mostra de pacients i anatomia patològica

Autor: Clàudia Pocurull Villalba
Centre: INST.MANUEL BLANCAFORT
Premi: Accèssit

L’objectiu d’aquest treball es veure com diferents característiques dels pacients, així com l’edat i el sexe, afecten segons el tipus de càncer de pulmó que pateixen. També es pretén estudiar la classificació dels diferents tipus de càncer de pulmó mitjançant l’observació citològica.
Amb la realització d’aquest treball s’ha pogut veure que la majoria de càncers de pulmó es donen en persones que es troben per sobre dels seixanta anys i sol ser més freqüent en el sexe masculí. A més a més, els dos tipus de càncer més freqüents són l’adenocarcinoma i el carcinoma escatós.
D’altra banda, s’ha pogut comprovar que l’estudi citològic és un mètode molt eficaç per el diagnòstic de càncer, tot i que a vegades pugui portar a confusions o errades degut a les imatges dubtoses.
Fent aquest treball he adquirit i ampliat a gran escala els meus coneixements sobre el càncer de pulmó, el seu diagnòstic i el seu tractament. D’aquesta manera he vist com de complexa pot arribar a ser aquesta malaltia i tota la feina que suposa la seva cura.