Els gegants de la distribució online: comparativa econòmica i operativa

Els gegants de la distribució online: comparativa econòmica i operativa

Autor: Marc René Maurici
Centre: INST.OLIVAR GRAN

Aquest treball consisteix a realitzar un anàlisi econòmic i financer de les tres grans empreses distribuïdores online: Amazon, Alibaba i eBay.
Inicio la recerca buscant informació d’aquestes empreses: el seu funcionament, sistema logístic, com es realitzen les compres i les vendes, els plans de màrqueting que realitzen...
La part més important del treball es basa en la comparació econòmica i financera d’aquestes empreses. Per poder dur a terme aquest projecte he analitzat els comptes de balanç, a partir dels resultats obtinguts he realitzat les ràtios financeres, he calculat la rendibilitat econòmica i les pèrdues i els guanys de cadascuna de les empreses anteriorment anomenades, per poder obtenir els beneficis i poder saber quina empresa és la més robusta i quina és la més rendible.
Aquest estudi completa dos àmbits d’actuació. El dinàmic per veure l’evolució de les empreses d’un any a l’altre i l’estàtic per poder escollir la millor empresa de l’últim any comptable que es pot estudiar.