Construcció dels rols de gènere a l'escola: llenguatge i jocs

Construcció dels rols de gènere a l'escola: llenguatge i jocs

Autor: Mireia Manuel Salvadó
Centre: INST.LLUíS DOMENECH I MONTANER

Aquest treball sorgeix de les meves inquietuds pel que fa al paper de l'escola en la construcció del gènere dels infants. El sistema educatiu actua com a transmissor de conceptes i competències bàsiques però també perpetua la ideologia dominant. Degut a la plasticitat de les ments dels infants en l'educació primària i la gran quantitat d'hores que passen en els centres, em vaig proposar investigar quin era el seu paper en la perpetuació dels rols de gènere i el sexisme de la nostra societat.

Aquest treball parteix de la hipòtesi que el sistema educatiu és un element de pes en la construcció de la identitat personal i per tant, de rols de gènere ja que la personalitat, les motivacions i els gustos de les persones es veuen condicionats per aquesta variant.

Analitzarem dos elements de gran transcendència en l’escola -el llenguatge i els jocs- ja que són productes culturals i per tant, poden contenir part de la ideologia dominant en la comunitat en què es parlen o es juguen. La digestió de les estructures del llenguatge comporta la interiorització d'idees i per això, és important cuidar-ne l'ús sobretot en l'àmbit educatiu. Pel que fa als jocs, convé una reforma dels espais d'esbarjo de les escoles.

El procés ha constat de dues parts. La part teòrica es basa en la recerca informativa a través de llibres i articles per tal d'investigar sobre teories, conceptes i diferents punts de vista en certs debats. El treball de camp ha consistit en la distribució d’enquestes a dues escoles de Reus que han permès aclarir el grau de seguiments de l'alumnat en les normes socials del gènere establertes per la societat.