Genètica del càncer. Estudi del gen EGFR en càncer de pulmó

Genètica del càncer. Estudi del gen EGFR en càncer de pulmó

Autor: Jaume Meinhardt Catalan
Centre: INST. TARADELL
Premi: Accèssit

Introducció: El càncer de pulmó es pot dividir en dos subtipus principals: el microcític (20%) i el
no microcític (80%). En aquest projecte ens centrem en el càncer de pulmó no microcític.
Estudiarem el gen EGFR, el qual es troba involucrat en el procés de tumorigènesi de càncer de
pulmó.

Objectiu: Aprendre les tècniques necessàries per estudiar la presència de mutacions en un gen i
a continuació caracteritzar les mutacions del gen EGFR en un grup de pacients amb càncer de
pulmó no microcític.

Resultats i discussió: De les 46 mostres estudiades, 37 van resultar mutades en algun dels tres
exons analitzats (19, 20 i 21). Aquests resultats ens remarquen la importància dels estudis
genètics i la recerca de teràpies dirigides contra aquest tipus de mutacions per tractar els pacients
de manera més específica i, per tant, més efectiva.