UNA VIDA DE CINE

UNA VIDA DE CINE

Autor: SÍLVIA BALLESTEROS CROSAS
Centre: INST.ANTONI POUS I ARGILA
Premi: Premi ex-aequo

El principal objectiu del meu treball de recerca és descobrir totes les maneres possibles que té el cinema per influir-nos i per representar el nostre entorn. Primerament, s'investiga com el cinema pot canviar el nostre estat d'ànim. Dintre d'aquest primer bloc s'introdueixen dos temes: el neurocinema i les diferents tècniques que es poden trobar en una pel·lícula amb la finalitat de canviar les nostres emocions. D'altra banda, en el segon bloc es desenvolupa com el cinema representa la nostra societat; per exemple, com representa la dona, les persones immigrants, les drogues... A més, la part pràctica del projecte consisteix en quatre vídeos fets per mi. La gràcia d'aquests vídeos és que en cadascun he utilitzat la mateixa seqüència de plans, utilitzant el mateix angle i la mateixa localització. L’única diferència entre ells radica en alguns dels elements que poden canviar les nostres emocions. L'objectiu d’aquest experiment és demostrar el poder de qualsevol peça audiovisual en els nostres sentiments.

Després de la investigació realitzada al llarg del treball, puc afirmar que el cinema té una gran influència en les nostres emocions i que té un paper molt important a l'hora de representar la societat. Primerament, com s'ha pogut observar en el primer bloc, amb els estudis neurocinematogràfics, el cinema és capaç d'afectar i canviar les nostres emocions al llarg de la visualització d’una pel·lícula. A més, he trobat resposta a la pregunta que em formulava en la introducció quan em preguntava com es podia aconseguir una determinada reacció del públic. La resposta a aquesta pregunta l'he aconseguida després d'analitzar a fons les tècniques per transmetre emocions utilitzades en el cinema; en definitiva, després d’analitzar la música, el color, els actors, els plans, els moviments de càmera, els punts de vista... i el muntatge. D'altra banda, a través del Bloc II he pogut analitzar com el cinema representa la nostra societat. No obstant això, complir amb l'objectiu que em plantejava al principi de la recerca d’investigar quina influència té el cinema sobre nosaltres, era inabastable amb els mitjans d’una estudiant de batxillerat. I de fet, tampoc he trobat cap estudi on s'analitzi aquesta faceta del cinema perquè comportaria l'anàlisi i intervenció de molts factors, com per exemple, les relacions socials de la persona, la cultura, el context històric, l'educació, la informació que rep... I fins a quin punt es podria demostrar que el canvi de percepció d'una persona ha estat degut pel seu entorn social o per una pel·lícula? Finalment, la part pràctica m'ha permès reafirmar-me en la idea prèvia que tenia sobre la gran influència del cinema en les nostres emocions, i demostrar l'eficàcia de les tècniques utilitzades per manipular-les. Puc afirmar això, ja que tot i que els tràilers tenen la mateixa base i només canvien certs elements, cada un ha provocat emocions diferent.