Algoritme diagnòstic en patologia hematològica. Diagnòstic de la leucèmia promielocítica aguda.

Algoritme diagnòstic en patologia hematològica. Diagnòstic de la leucèmia promielocítica aguda.

Autor: Clara Feliu Hernàndez
Centre: INST.VILABLAREIX
Premi: Accèssit

El principal objectiu del treball és la descripció de l’algoritme diagnòstic de la Leucèmia Aguda Promielocítica, altrament coneguda com a LAM3. No he volgut corroborar cap hipòtesi, sinó que la meva pretensió ha estat estudiar el procediment que segueixen els tècnics de laboratori sota la supervisió mèdica per tal de diagnosticar aquesta malaltia, a més de descriure detalladament el funcionament de la maquinària que s’utilitza. D’altra banda, el treball vol reflectir que tots els avenços tecnològics i científics afegeixen especificitat a un diagnòstic mèdic.
El disseny de tot el procés seguit es cenyeix al mètode científic i combina una recerca teòrica amb una observació directa del treball real en un laboratori d’alt nivell com és el Laboratori Clínic Territorial de l’ICS a Girona, ubicat al parc hospitalari Martí i Julià, on es troba també l’Hospital Santa Caterina.