Skip to main content

El secret de la ceba. Anàlisi de l'efecte saciant de la fibra de ceba.

Autor: Maria Alamon Reig
Centre: INST.RONDA
Premi: 2n premi ex aequo
Aquest treball tracta d'analitzar l'efecte saciant que presenta la fibra de ceba. Per poder dur-lo a terme es van fer servir tres galetes dietètiques diferents. Dues que van servir de control i la tercera que contenia la fibra de ceba.
Per respondre a l'objectiu plantejat es van realitzar dues proves diferents. En la primera es va dur a terme un estudi objectiu per mesurar, a través d'extraccions de sang, les concentracions de quatre hormones de sacietat diferents. La segona, en canvi, es va fer a partir d'un qüestionari subjectiu que van respondre els diferents voluntaris mentre realitzaven la prova.
Les conclusions més importants d'aquesta recerca permeten afirmar que la fibra de ceba és tant o més saciant que les altres dues fibres estudiades. Per altra banda s'ha pogut comprovar que existeix una clara correlació entre els resultats obtinguts objectivament i subjectivament.