Skip to main content

El citocrom P-450.Estudi de l'expressió del gen CYP6AE14 en larves d'Helicoverpa armigera.

Autor: Àngels Isabel Florea Jauset
Centre: MATER SALVATORIS
Premi: 3r premi ex aequo
Document:
En aquest treball s’estudia l’expressió del CYP6AE14 (un dels gens del citocrom P-450 monooxigenasa) en insectes. Per dur a terme aquest estudi, s’han utilitzat larves del darrer estadi (L6) d’Helicoverpaarmigera, una de les plagues del blat de moro, alimentades amb una dieta de blat de moro convencional (no Bt) i transgènic (Bt), durant 1 i 3 dies. L’objectiu és determinar si la dieta i el període d’alimentació a la que han estat sotmeses les larves afecta a l’expressió d’aquest gen. Per determinar l’expressió del gen, s’ha realitzat l’extracció i quantificació de l’RNA dels tubs digestius de les larves, s’ha obtingut el DNA complementari, s’ha amplificat el gen CYP6AE14 per PCR i finalment se n’ha determinat l’expressió amb una PCR quantitativa. Els resultats obtinguts mostren que les larves alimentades amb una dieta no Bt durant 1 dia, presenten l’expressió relativa del gen més alta. Aquesta expressió es redueix dràsticament als 3 dies de ser alimentades amb el mateix tipus de dieta. Els resultats també indiquen que l’efecte de la toxina present a les plantes Bt inhibeix l’expressió del gen CYP6AE14, amb 1 dia d'alimentació, amb una escala molt similar als 3 dies d’alimentació amb el blat de moro no Bt. Malgrat que l’expressió amb 3 dies amb dieta Bt és més gran que amb 1 dia, la inhibició també es manifesta respecte a la dieta no Bt.