Skip to main content

El llenguatge discriminatori envers les dones

Autor: Aina Carrique Balcells
Centre: INST.JOAN MERCADER
Premi: 3r Premi
Aquests últims anys la lluita feminista ha crescut exponencialment, i gràcies ella
s’han popularitzat conceptes que sempre havien quedat invisibilitzats per a la
major part de la població. El llenguatge discriminatori envers les dones, també
conegut com llenguatge sexista, ha estat un d’aquests temes que ha emergit
amb força al panorama actual. Tanmateix, tot i ser un tema bastant complex
moltes vegades es tracta molt superficialment, cosa que origina que la gent no
acabi de conèixer correctament els problemes i solucions que presenta. Per
això, en aquest treball es busca profunditzar en tot allò que envolta a aquest
tipus de llenguatge, incloent les principals problemàtiques, exemples, opinions i
solucions, per poder determinar si utilitzem la llengua de forma sexista i si seria
necessària una renovació en l’ús del llenguatge.

Per fer-ho, he definit i explicat tots aquells termes relacionats amb el llenguatge
sexista com a base del treball, on també he inclòs opinions de lingüistes amb
dos punts de vista diferents. Tota la informació recopilada en aquests punts,
m’ha servit a l’hora de realitzar posteriorment un anàlisi de l’ús de la meva
llengua materna, el català, a través d’exemples del dia a dia, que he extret tant
d’experiències personals com de l’estudi de la sèrie catalana Merlí; i que he
comentat donant el meu punt de vista i proposant algunes solucions per fer un
ús més inclusiu del llenguatge. A més a més. he volgut preguntar a la població
que en pensa sobre el llenguatge sexista mitjançant una enquesta, en què els
resultats m’han sorprès gratament al haver-hi bastant suport a la idea de
millorar la manera d’utilitzar el llenguatge. Per acabar d’aprofitar tots els
coneixements adquirits en el tema, també he realitzat una breu guia de
llenguatge inclusiu dirigida al institut, on s’explica de manera bastant resumida
què és el llenguatge discriminatori, com identificar-lo i evitar-lo i alguns
exemples.

Finalment, a les conclusions a part de resumir les idees que han aparegut
durant el treball, també he expressat la meva opinió final sobre el tema i he
determinat que el llenguatge discriminatori envers les dones està molt present

al català, i per tant seria molt convenient conscienciar sobre què és i sobre la
manera en què utilitzem la llengua.