Skip to main content

La neurociència de l'embaràs. Com canvia el cervell de la mare?

Autor: Laura Méndez Muñoz
Centre: INST. FONT DEL FERRO
Document:
L'embaràs implica nombrosos canvis físics, musculars, respiratoris,
cardiovasculars i hormonals. No obstant això, els efectes de l'embaràs al cervell
humà són pràcticament desconeguts. Per aquest motiu, aquest treball pretén
informar i donar a conèixer aquesta línia de recerca tan important a nivell biològic i
social.
Els objectius del meu TDR han estat investigar sobre l'activitat cerebral durant la
gestació, en concret, estudiar la reducció de substància grisa al cervell. I també observar l'adaptació que pateix el cervell femení per rebre l'arribada
del fetus, relacionant-ho amb les hormones implicades.
Tenint en compte aquest marc teòric, s'han realitzat diferents pràctiques per
comprovar com viuen les dones aquests canvis al seu dia a dia i si arriben a tenir
repercussions a llarg termini.
Els resultats indiquen que les dones embarassades mostren una reducció de
substància grisa cerebral i altres canvis permanents. De fet, és possible classificar
les dones com a mares o no, amb una precisió del 91,67%, observant imatges
de ressonància magnètica dels seus cervells.
Aquests canvis representen un procés especialitzat perquè la mare
reconegueu les necessitats del vostre nadó i desenvolupeu noves habilitats.
A partir d'aquests resultats podem concloure que l'embaràs confereix canvis
duradors al cervell d'una dona, que tenen un fi evolutiu perquè la mare
estableixi un intens enllaç matern-filial.