Skip to main content

Els drets humans des d'una perspectiva de gènere

Autor: Ariadna Boixadera Ruiz
Centre: ESCOLA SANT JOSEP - TERESIANES
Premi: 3r Premi
Partint de l'interès per la Declaració Universal dels Drets Humans com a referència dels
valors desitjables a seguir per obtenir una igualtat entre totes les persones, s'ha plantejat
conèixer si s'hi inclou la dona, aplicant la perspectiva de gènere.

La investigació d’aquest treball s’ha basat en una cerca bibliogràfica, documental i a
Internet. Després de fer una selecció i consulta de la informació necessària per a la
realització del treball, s'ha procedit a la redacció sobre el concepte de drets humans, la
perspectiva de gènere i la vulneració dels drets de les dones des de l'edat antiga fins a
l'actualitat, de manera exhaustiva i contrastada.

Posteriorment, s'ha elaborat una anàlisi dels trenta articles de la Declaració Universal amb
un criteri fonamentat, basat en la perspectiva de gènere, i s'ha reelaborat una declaració
amb una ampliació de drets de l'original.

Finalment, s'ha comprovat que hi ha una inexistència de drets a l'esfera privada, sobretot els
relatius al matrimoni, a la salut sexual i reproductiva i als pertanyents a altres àmbits com el
laboral, educatiu i sanitari que reconeixerien la dona i les discriminacions que pateix.